Általános szerződési feltételek

A KIKA Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Lehel út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-073904; a továbbiakban úgy is mint: Szolgáltató) ezúton tájékoztatja az általa üzemeltetett http://www.abrabutor.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit, hogy a Weboldal működtetésével, használatával, illetve az ott történő regisztrációval és hírlevélre való feliratkozással összefüggő adatkezelésre irányadó rendelkezéseket külön Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, mely a következő linkre kattintva érhető el: https://abrabutor.hu/shop/hu/abrahu/rolunk/adatvedelem


A Szolgáltató felhívja a Weboldalon regisztrálók figyelmét arra, hogy a regisztráció során a szerződési feltételek elfogadása előtt az Adatvédelmi Szabályzatot is olvassák el, elfogadásuk ugyanis az Adatvédelmi Szabályzatra is kiterjed.

A Szolgáltató egyúttal tájékoztatja a Weboldal látogatóit, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett egyes ABRA Bútor üzletekben, illetve a Kika Áruházak ABRA Bútor részlegein a következő általános termékértékesítési feltételek mellett vásárolhatják meg az ott árusított termékeket. A jelen dokumentumban tájékoztatásul közzétett általános termékértékesítési feltételek tehát az egyes üzletekben történő személyes vásárlás esetén alkalmazandóak.

A KIKA Kft. általános termékértékesítési (szerződési) feltételei (a továbbiakban: szerződés)

1. Az általános termékértékesítési feltételek hatálya, tárgya


1.1 A jelen termékértékesítési feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a KIKA Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: eladó) által bármely terméknek (továbbiakban: termék) bármely fél (továbbiakban: vevő) számára történő értékesítése esetén, függetlenül attól, hogy azonnal elvihető a termék, vagy eladónak meg kell rendelnie azt (későbbi teljesítés) . Amennyiben a jelen szerződés és a termékkel kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei az irányadók.

1.2 Jelen szerződés a szerződésben meghatározott termékre/termékekre vonatkozik. Egyes termékeknél előfordulhat, hogy a gyártó a szériában valamilyen formai vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen termék szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

2. Megrendelés


2.1 Vevő választása szerint a terméket katalógusból, színminta vagy kiállított minta alapján (a továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg.


2.2 Amennyiben a vevő a terméket katalógusból, színminta alapján választotta ki, jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét illetve a kárpit típusát, színét, kódszámát ellenőrizte és azt elfogadja.

2.3.     Vevő – tervezett konyha megrendelése esetén – a konyha helyiség méreteit, az installációk (áram, víz,gáz kiállás(-ok), egyebek) elhelyezkedését, valamint a tervezett konyháról készült rajzokat és az azon szereplő méreteket ellenőrizni köteles és a megrendelés mellékletét képező rajzo(-ka)t aláírásával jóvá kell hagynia, elfogadva ezáltal a méretek helyességét.

2.4.    Vevő egyedi függöny varratása esetén felel az általa megadott méretek helyességéért, ezt aláírásával köteles megerősíteni.

3. Teljesítés


3.1 Az eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a terméket a jogszabályoknak, az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően (hibátlan állapotban) saját telephelyén az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés eladó részéről mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a vevő, vagy a nevében eljáró személy a terméket átvette.

4. Átadás-átvétel


4.1 Az átadás-átvétel az értesítés kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül történik az eladó telephelyén, feltéve, hogy a vevő eddig az időpontig a vételárhátralékot szerződés szerint megfizette.

4.2 Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt  áru raktáron van, azonban a vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, min. 30% előleget kell fizetnie. A vételárhátralékot raktáron lévő termék esetén az előleg befizetése utáni nyolc (8) napon belül, ill. megrendelés esetén a termék érkezéséről szóló értesítéstől számított nyolc (8) napon belül köteles kiegyenlíteni, majd a terméket átvenni. Cég, vagy másik személy nevében történő átvétel esetén az eljárási jogosultságot meghatalmazással (cég esetén aláírási címpéldánnyal és 3 hónapnál nem régebbi cégkivonattal) kell igazolni. Ellenkező esetben 8 nap elteltével az eladó jogosult a vevő felé napi 1% tárolási díjat felszámítani, illetve 30 nap után a szerződéstől elállni és a terméket értékesíteni; ilyenkor az eladó jogosult a kárát/költségeit a vevő által befizetett előlegből levonni.

4.3 Az átadás-átvétel kizárólag a vételár teljes megfizetése után történhet, illetve amikor az átutalás az eladó számláján jóváírásra került. Az átadás-átvétel kizárólag a vevő által bemutatott, a vételár teljes kifizetését igazoló, eredeti számla (a továbbiakban: számla) alapján történik.

4.4 Az eladó – illetve amennyiben eladó házhozszállítási- és összeszerelési tevékenységet már nem végez, akkor az eladónál működő más társaság – vevő külön megrendelésére külön ellenértékért történt megállapodás alapján vállalja a termék vevő részére történő házhozszállítását és összeszerelését.

4.5 A termék átvételénél vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben a termék megfelel a megrendelésnek, a vevő köteles ezt a termék átadás-átvételekor írásban igazolni. A vevő köteles a termék felismerhető hibáit a felismerés után azonnal kifogásolni, a fogyasztónak minősülő vevő (9.1.3. pont) által legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül tett kifogásolás határidőben tettnek számít.

5. Kárveszély


5.1 A termék vevő vagy az általa megbízott szállító részére történő átadásával, illetve a 4.1. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen lejáratával egyidejűleg a termékhez fűződő kárveszély a vevőre száll át.

6. Fizetési feltételek


6.1 A vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár min. 30%-át előlegként kifizetni. Az előleg kifizetése után hátralévő vételárhátralékot a vevő az eladó 3.1 pont szerinti értesítésétől számított legkésőbb nyolc (8) napon belül köteles kifizetni.


6.2 Bankkártyával történő fizetés esetén a vevő – az eladó kérésére – köteles személyazonosságát megfelelő módon igazolni. Amennyiben a vevő az eladó kérésének nem tesz eleget, az eladó nem köteles a teljesítést elfogadni és jogosult a szerződéstől elállni, valamint kárának megtérítését követelni.


6.3 Vevői késedelem esetén a vevő fizetéseit először a költségekre, azután a kamatokra és végül a tőkére kell elszámolni. A vevő a szerződést csak akkor teljesítette, amikor a vételár az adásvételi szerződésből kitûnő minden költséggel együtt befolyt az eladóhoz.


6.4 A vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni. Ez nem vonatkozik olyan ellenkövetelésekre, amelyek a felek közötti megállapodás (amelyhez a jelen általános termékértékesítési feltételek is kapcsolódnak) alapján létesített jogviszonyból erednek, és amelyeket az eladó elismert, vagy bíróság jogerősen megállapított.
6.5 Fizetési késedelem (a kiértesítéstől számított 8 nap elteltével) esetére a vevő a mindenkori törvényes késedelmi kamatot és (eladói érvényesítés esetén) a 4.2 pont szerinti tárolási díjat köteles az eladó részére megfizetni.

7. Késedelem, elállás


7.1 Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére a 6.1. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg.


7.2 Az eladó és a vevő is mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, de nem kizárólag, ha az eladó teljesítési-, ill. a vevő fizetési késedelme sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra stb. vezethető vissza, illetőleg, ha a késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő, vagy fuvarozási akadály okozta.


7.3 Vevő jogosult a megrendeléstől elállni, köteles azonban a teljes vételár 10%-ának, de legalább 5.000,- Ft-nak megfelelő sztornó díjat (bánatpénzt) az eladó részére megfizetni.


7.4 Ha a vevő 7.3 pontban megjelölt elállására a termék eladó által a gyártó/beszállító felé történő (a vevő igényei szerint létrehozott egyedi) megrendelését követően olyan időpontban kerül sor, amikor az eladó a megrendeléstől már nem tud elállni, a vevő – a 7.3 pontban foglalt sztornó díj (bánatpénz) helyett – a már befizetett (minimálisan a befizetendő vételár 30 %-a) előleget elveszti, és köteles az eladó ezt meghaladó kárát megtéríteni. Amennyiben a vevő lakástextil-méterárut rendelt eladótól, és eláll a szerződéstől, akkor a befizetett teljes (100%) előleget, vagyis a teljes vételárat elveszti.

8. A tulajdonjog fenntartása


8.1. Abban az esetben, ha a termék átadására a teljes vételár kifizetése előtt kerül sor, a termék a teljes vételár és valamennyi költség vevő általi megfizetéséig az eladó tulajdonában marad. A tulajdonjog-fenntartással eladott termék felett a vevő semmilyen módon nem rendelkezhet.


8.2 A vevő köteles az eladót azonnal értesíteni, amennyiben harmadik személy a 8.1. pontban meghatározott termékre bármilyen igényt érvényesít (pl. végrehajtás, zálogba vagy birtokbavétel stb.).

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás (vagy garancia)


9.1 A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik a szavatossági jogok:


9.1.1. Vevő a (kellék)szavatossági igényeit olyan termék esetén érvényesítheti, amely az eladáskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kellékszavatossággal az eladó vállalja, hogy olyan terméket adott el a vevőnek, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Az eladó (a termékben már a vásárláskor meglévő) hiba miatt felelősséggel tartozik a vevő felé. Azt, hogy hiba (oka) már vásárláskor megvolt a termékben, a vevőnek kell bizonyítania. Fogyasztó esetén ezt az első 6 hónapban az eladó kötelessége bizonyítani, 6 hónap eltelte után a fogyasztó kötelessége. Az eladáskor a vevő (fogyasztó) által ismert hibára nem lehet szavatossági (vagy jótállási) igényt érvényesíteni.


9.1.2. Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék hibás volt, az eladó  elsősorban köteles a hibás dolgot megfelelő határidőn belül kijavítani, vagy ha ezt nem tudja/akarja vállalni, akkor másodsorban hibátlanra cserélni. Amennyiben az eladó ezt megtette, akkor a vevő nem léphet vissza a szerződéstől, illetve nem kérhet árcsökkentést. Amennyiben az eladó nem cserélte ki, vagy javította/javíttatta meg a terméket, akkor a vevő jogosult megfelelő árcsökkentést kérni, avagy a szerződéstől elállni. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől visszalépni.

9.1.3 A szavatossági jogok egy évig illetik meg a vevőt. Amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül (8:1.3.§: szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró személy), szavatossági igényeit a vételtől (ill. a kiszállítástól) számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti.

9.2. Termékszavatosság esetén a gyártó vállal felelősséget a termékre vonatkozó minőségi követelmények megtartásáért. A vevő ebben az esetben eldöntheti, hogy az adott problémával a gyártóhoz, vagy az eladóhoz fordul.

9.3. Amennyiben a vevő a fogyasztónak minősül, jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint.

9.3.1. Jótállás (vagy garancia) esetén az eladó garantálja, hogy annak időtartama alatt a termék kifogástalanul működik. Az eladó csak akkor mentesül a jótállás alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a nem rendeltetésszerű használat volt, vagy elháríthatatlan külső ok okozta a hibát (tűz, árvíz, szélvihar, stb.). Ilyenkor az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a termék értékesítésekor még nem volt meg a termékben. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 (egy) év (a gyártó által vállalt garancia esetén lehet hosszabb, és minden vevőt [nem csak a fogyasztót] megillető).

9.4. A vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, vagy jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

9.5. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

9.5.1 a terméket nem rendeltetésszerûen használták, nem tartották be a termék kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.,

9.5.2 szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

9.5.3 a terméket átalakították, megváltoztatták,

9.5.4 valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

9.5.5 a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

10. Egyéb szerződéses rendelkezések


10.1 Amennyiben a vevő a termék átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles a címváltozásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a vevővel szemben megtörténtnek számítnak, ha azokat az eladó a vevő utoljára megadott címére megküldte.


10.2.  Vevő tudomására szolgál, hogy az általa az eladótól megrendelt szállítás , szerelés, ill. varratás esetén a számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.


10.3 Az eladó szokásos panaszkezelési módja: a vevő jogosult  az egyes áruházak vevőszolgálati irodáiban jól hozzáférhető helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe történő beírásra, amelyet az eladó köteles 30 napon belül levélben megválaszolni.


10.4 Vevő panaszával a főbb ellenőrzési szervekhez, úgy mint az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz valamint az illetékes megyei Békéltető Testületekhez is fordulhat panaszával. Ezek pontos elérhetősége az egyes áruházak vevőszolgálati irodáiban van kihelyezve. A Budapesti Békéltető Testület postacíme: 1253 Budapest, Pf. 10.


10.5 A felek jelen szerződésből származó jogvitáikra kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Az általános termékértékesítési feltételekhez kapcsolódó adatkezelési nyilatkozat:
A vevő jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a KIKA Kft. az általa megadott személyes adatokat direkt marketing vagy egyéb értékesítési, illetve vevőszolgálati tevékenység folytatása céljából a vevő hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és a vevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni, illetve a további együttműködést bármikor megtagadni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, illetve annak módosítása a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.
A jelen dokumentum 2017. június 06-tól hatályos.

A feltüntetett árak a jelzett kivitelre/összeállításra vonatkoznak, egységárat jelölnek, Ft-ban értendők, tartalmazzák az áfát, nem tartalmazzák a szállítás, szerelés, ill. a képeken látható dekorációs kellékek árát. A kedvezményes ár, ill. a megtakarítás a termék eredeti eladási árához képest értendő. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feltüntetett információk pontosak legyenek. Ha bármelyik termékkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal! Az esetleges téves információkért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. ** Eredeti eladási ár