Adatvédelmi szabályzat


Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a KIKA Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Lehel út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-073904; a továbbiakban: Szolgáltató), által üzemeltetett http://www.abrabutor.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) működtetésével, illetve az ott történő regisztrációval összefüggő adatkezelésre terjed ki.
Amennyiben a Weboldal látogatója (függetlenül a Weboldalon való regisztrációtól, a továbbiakban: Felhasználó) olyan linkre kattint, amely egy másik, harmadik fél által üzemeltetett weboldalra vezet, figyelembe kell vennie, hogy ez az idegen weblap külön adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, s a Szolgáltató ezért a másik weblapért, az ott található tartalmakért, azok biztonságáért és ezen a másik weblapon megvalósuló adatkezelésért semmilyen felelősséget nem tud vállalni.


1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA


1.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törvényi rendelkezés vagy a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti, illetve kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy mivel a Szolgáltató a Weboldalon jelenleg nem nyújt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) szerinti, információs társadalommal összefüggő szolgáltatást, így a Weboldal látogatásával, használatával összefüggő adatkezelésre az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos adatkezelési rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt személyes adatok kezeléséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges; a hozzájárulás megadásának módjáról a Felhasználó a 2. fejezetben tájékozódhat.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában – az Infotv. 3. § 2. pontja alapján – személyes adatnak minősül az érintett természetes személy Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


1.2. A Weboldalon történő regisztráció esetén a Szolgáltató a regisztrált Felhasználó felhasználónevét, jelszavát, a regisztráció során a Felhasználó által megadott azonosító adatokat, a Felhasználó lakcímét/székhelyét, születési idejét, vezetékes telefonszámát, illetve mobiltelefonszámát, e-mail címét, regisztrációjának időpontját a Felhasználó hozzájárulása alapján a Weboldal teljes körű (ideértve különösen a csak regisztrált felhasználók számára elérhető funkciókat) és folyamatos használatának biztosítása céljából a Felhasználó regisztrációja fennállásáig kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció törlését követően a Szolgáltató haladéktalanul törli az adatokat.

1.2.1. A Felhasználó 1.2. pontban meghatározott adatait elsődlegesen a Szolgáltatónak a Weboldal működtetésével összefüggő feladatokat végző munkatársai kezelik, ugyanakkor az adatok tárolása egy harmadik személy által (BLUETRADE GmbH; címe: D-50670 Köln, Im Mediapark 2, Németország/Deutschland; tel.: +49 221 97343-0; fax: + 49 221 97343-20; internetes elérhetőségek: info@bluetrade.de, http://www.bluetrade.de) biztosított tárhelyen történik.

1.3. A Szolgáltató a regisztrált Felhasználó azonosító adatait (név, születési idő), lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, e-mail címét továbbá a hozzáférése módját ügyfélnyilvántartás valamint piackutatás céljából kezelheti. A jelen pontban megjelölt adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásához kötött.
A Szolgáltató a Felhasználónak az előzőtől elkülönülő hozzájárulása alapján hírlevelek küldése – hirdetés, marketing és egyéb vásárlást ösztönző aktivitások – céljából kezelheti Felhasználó nevét, lakcímét/székhelyét, e-mail címét, telefonszámát, regisztrált Felhasználó esetén születési idejét.

1.3.1. Az 1.3. pontban megjelölt adatok kezelése Felhasználó általi visszavonásig, de legfeljebb a Felhasználó regisztrációjának törléséig tart. Az adatokat a Szolgáltatónak az 1.3. pontban foglaltak szerint az adatkezelési célokkal összefüggésben tevékenykedő alkalmazottai, közreműködői kezelhetik.

1.4. A Szolgáltató a Weboldal Felhasználó általi használata során az alább felsorolt adatokat gyűjti a Weboldal egyes alkalmazásainak, funkcióinak rendeltetésszerű betöltése, illetve használata, valamint a felhasználóbarát kialakítás céljából, illetve marketingcélokból. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a jelen pontban megjelölt adatok kezelése független attól, hogy az Felhasználó a Weboldalon regisztrált-e vagy adott-e le megrendelést.

1.4.1. Cookie-k
A Cookie-k esetében azokról az adatokról van szó, amelyek a Weboldal használata során a Felhasználók számítógépein – funkcióiktól függően rövid időre (ún. „Session-Cookie-k”) vagy hosszabb időre (ún. „Hosszútávú-Cookie-k“) – tárolásra kerülnek.
A Szolgáltató által alkalmazott „Session-Cookie-k“ csak a Weboldal elhagyásáig maradnak tárolva a Felhasználó számítógépén, a Weboldal elhagyását követően törlődnek. Ezeknek a Cookie-knak az alkalmazására szükség van a Weboldal egyes alkalmazásainak vagy funkcióinak rendeltetésszerű betöltéséhez és használatához.
A Szolgáltató által alkalmazott „Hosszútávú-Cookie-k“ a Weboldal elhagyását követően is tárolva maradnak a Felhasználó számítógépén. A tárolás időtartama a Felhasználó internet-böngészőjének beállításaitól függ. A „Hosszútávú-Cookie-k“ fő célja a Weboldal látogatóinak felismerése, annak érdekében, hogy a Szolgáltató web szervere a Felhasználók számára egy, az ő szükségleteiknek leginkább megfelelő személyre szabott weboldalt kínálhasson. Ezen kívül a Szolgáltató a „Hosszútávú-Cookie-k“ által gyűjtött adatokat piackutatásra, reklámcélokra, marketingre és egyéb értékesítést ösztönző aktivitásokra is használja.
Amennyiben a Felhasználó a Cookie-k használatát korlátozni vagy megszüntetni szeretné, az általa használt böngészőjét – szükség szerint a böngészője által erre a célra szolgáló magyarázat igénybevételével – közvetlenül beállíthatja úgy, hogy a Cookie alkalmazásának lehetőségét is blokkolja. A Cookie-k részleges vagy teljes blokkolása azt eredményezheti, hogy a Weboldalon bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre illetve a Weboldal használhatósága korlátozott lesz.
1.4.2. Google Analytics által alkalmazott Cookie-k
A Weboldal optimális kialakítására a Szolgáltató a Google Analytics-t, a Google Inc. vállalat web-elemző programját használja. A Google Analytics olyan Cookie-kat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. A Cookie-k által gyűjtött információk anonimok és nem kapcsolódnak személyekre vonatkozó adatokhoz. A Google Analytics Cookie-k által a weboldalak használatáról gyűjtött információk a Google Inc. egy szerverén kerülnek tárolásra. Az adatok jelen pontban részletezett tárolása és feldolgozhatósága az ezt blokkoló kiegészítő böngészőbe való installálásával blokkolható.

1.5. Szolgáltató a lehető legteljesebb mértékben gondoskodik a Felhasználó által megadott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott személyes adatokat a fentiekben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel csak abban az esetben, ha ehhez a Felhasználó külön hozzájárulását beszerezte vagy, ha a személyes adat hatóságok számára történő kiadását jogszabály vagy jogszabályon alapuló hatósági határozat írja elő.
A Felhasználó tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért, pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

2. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA


2.1. A Felhasználó az 1.2. pontban és a marketingcélú adatkezelés kivételével az 1.3. pontban foglalt, hozzájárulásához kötött adatkezeléshez a Weboldalon történő regisztrációja során, a jelen Adatvédelmi Szabályzat kifejezett elfogadásával (az Adatvédelmi Szabályzat elolvasásáról, megértéséről és elfogadásáról szóló szöveg melletti négyzet bepipálásával) adja hozzájárulását. 

2.2. Az 1.3. pontban foglalt, hírlevelek elküldése céljából (marketingcélból) történő adatkezeléshez a Felhasználó a hírlevelek kifejezett igénylésével járul hozzá. Hírlevél igényelhető a regisztráció során az erre szolgáló négyzet bepipálásával, továbbá a Weboldal „Hírlevél” menüpontjában.

2.3. Az 1.4. pontban részletezett Cookiek esetében a Felhasználó a Cookie alkalmazása előtt felugró ablakban választhat a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.
 

3. A FELHASZNÁLÓ JOGAI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

3.1. A Szolgáltató folyamatosan biztosítja, hogy a Felhasználó megtilthassa az 1.2. és 1.3. pontban felsorolt céloktól eltérő adatkezelést a 3.2. pontban foglalt elérhetőségeken.

3.2. A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését, valamint
- személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
A Felhasználó tájékoztatást, javítást vagy adatainak törlését illetve hozzájárulásának visszavonását kérő nyilatkozatait a Szolgáltató központi ügyfélszolgálata részére küldheti:
Cím: 2040 Budaörs, Kinizsi u 5.
E-mail cím: webshop@abrabutor.hu
Lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal!
https://abrabutor.hu/shop/hu/abrahu/vevoszolgalat-4/elerhetosegeink
A hírlevélről a Weboldalon található „Hírlevél” menüpont használatával lehet leiratkozni, emellett minden elküldött hírlevél végén található egy link, az erre való kattintással a Felhasználó ugyancsak leiratkozhat a hírlevélről.

3.2.1. A Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásbeli tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adott évben az adatkörre első alkalommal kért tájékoztatás ingyenes.

3.2.2. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti.

3.2.3. A személyes adatot törölni kell, ha
- kezelése jogellenes;
- a Felhasználó kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
-  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.2.4. A Szolgáltatónak a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

3.2.5. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 

4. A FELHASZNÁLÓ JOGORVOSLATI JOGAI

4.1. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti és a Felhasználó kérése megtagadásának indokaival nem ért egyet, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat. A Felhasználó bírósághoz fordulhat továbbá, amennyiben a Szolgáltató 3.2.5. pontban hivatkozott döntésével, intézkedéseivel nem ért egyet. A bírósági perben a Szolgáltató köteles bizonyítani, hogy adatkezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel.

4.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetőek el: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.
 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításai a Weboldalon való közzétételkor lépnek hatályba.
Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2017. június 06-tól hatályos.

A feltüntetett árak a jelzett kivitelre/összeállításra vonatkoznak, egységárat jelölnek, Ft-ban értendők, tartalmazzák az áfát, nem tartalmazzák a szállítás, szerelés, ill. a képeken látható dekorációs kellékek árát. A kedvezményes ár, ill. a megtakarítás a termék eredeti eladási árához képest értendő. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a feltüntetett információk pontosak legyenek. Ha bármelyik termékkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretnél kapni, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal! Az esetleges téves információkért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. ** Eredeti eladási ár